Arbejder...

Dokumenter med review af en advokat

find_in_page

1. Vælg dokument

create

2. Besvar spørgsmål

cloud_download

3. Download og print

Vælg dit dokument

 • Ansættelsesforhold

  Vælg sprog
 • Ansættelsesaftale
  Hvis du som virksomhed skal ansætte en medarbejder, har du behov for en ansættelsesaftale, som regulerer de vilkår, der er gældende for ansættelsesforholdet. Du har som arbejdsgiver, med få undtagelser, pligt til at udarbejde en ansættelsesaftale til medarbejderen ved dennes ansættelse, hvad end det er en ny medarbejder eller en eksisterende medarbejder, der tiltræder en ny stilling.
 • Bortvisning
  I tilfælde, hvor en medarbejder har overtrådt virksomhedens retningslinjer, eller på anden måde udvist upassende opførsel på arbejdspladsen eller over for arbejdsgiver, kan det være nødvendigt at bortvise vedkommende.
 • Direktørkontrakt
  Som direktør i en virksomhed har man det overordnede ansvar for virksomhedens daglige ledelse og drift. Direktørkontrakten regulerer ansættelsesforholdene for virksomhedens øverste leder, herunder ansvarsområder og vilkår for løn, pension, opsigelse mv.
 • Fratrædelsesaftale
  En fratrædelsesaftale indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder med henblik på at fastlægge de konkrete vilkår for medarbejderens fratrædelse.
 • Praktikaftale
  Hvis en virksomhed ønsker at ansætte en praktikant i en periode, er det nødvendigt med en praktikaftale, der regulerer ansættelsesforholdet mellem virksomheden og praktikanten.
 • IT-sikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik for ansatte
  En IT-sikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik fastsætter rammerne og de sikkerhedsregler, som de ansatte i en virksomhed skal overholde.
 • Skriftlig advarsel
  Hvis medarbejderen ikke har overholdt virksomhedens retningslinjer eller udvist en uacceptabel adfærd, kan virksomheden overlevere en skriftlig advarsel til medarbejderen. Formålet med den skriftlige advarsel er bl.a., at medarbejderen bliver bevidst om, at vedkommende skal ændre sin adfærd.
 • Behandling af personoplysninger

  Vælg sprog
 • Cookiepolitik
  Det kan være relevant for en hjemmeside at have en cookiepolitik, som redegør for virksomhedens brug af cookies, som den besøgende giver samtykke til.
 • Databehandleraftale
  En databehandleraftale er en aftale mellem en dataansvarlig og en databehandler, der regulerer den behandling af personoplysninger, som databehandleren foretager på vegne af den dataansvarlige.
 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (dataansvarlig)
  En fortegnelse over behandlingsaktiviteter er et internt dokument, som skaber overblik over virksomhedens behandling af personoplysninger. Et sådant overblik er en nødvendig forudsætning for at kunne overholde en række forpligtelser i databeskyttelsesforordningen.
 • Privacy Policy (External)
  Kommer snart
 • Privacy Policy (Internal)
  Kommer snart
 • Tavshedserklæring
  Som databehandler forpligter man sig i databehandleraftalen til, at medarbejdere med adgang til personoplysninger er underlagt en tavshedspligt. Vi anbefaler, at der indgås særskilte tavshedserklæringer, da tavshedspligten oftest findes i ansættelseskontrakterne, som ikke kan udleveres til databehandlerens kunder.
 • Selskabsret

  Vælg sprog
 • Overdragelse af kapitalandele
  Denne overdragelsesaftale regulerer vilkårene for en sælgers hele eller delvise overdragelse af sin virksomhed til en eller flere købere.
 • Stiftelsesdokument for ApS
  Når man ønsker at stifte et selskab, er det et krav, at man udarbejder et stiftelsesdokument, som skal sendes med til Erhvervsstyrelsen ved registreringen af selskabet. Der skal desuden også udarbejdes vedtægter og en ejerbog, som ligeledes skal medsendes til Erhvervsstyrelsen ved registreringen af selskabet. Find en samlet pakke med stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog på vores forside under "Selskabsret".
 • Direktionsinstruks
  En direktionsinstruks er generelle retningslinjer for opgavefordelingen mellem direktionen og bestyrelsen. Direktionsinstruksen fastlægger bl.a., hvor ofte der skal rapporteres fra direktionen til bestyrelsen. Direktionsinstruksen hjælper bl.a. til at give et overblik over direktionens forpligtelser i samarbejdet med bestyrelsen.
 • Forretningsorden
  Et kapitalselskab har pligt til at have en forretningsorden, hvis bestyrelsen i selskabet består af flere medlemmer. En forretningsorden for en bestyrelse er et dokument, der fastlægger rammerne for bestyrelsens udførelse af dens opgaver.
 • Legal Due Diligence Request List
  Kommer snart
 • Stiftelse af ApS (stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog)
  For at stifte et selskab, herunder et anpartsselskab (ApS), skal man indsende dokumentation i form af et stiftelsesdokument samt vedtægter for selskabet til Erhvervsstyrelsen. Når du har udfyldt vores spørgsmål, kan du downloade stiftelsesdokument samt vedtægter og en ejerbog.
 • Ejeraftale
  Det er relevant at have en ejeraftale, når der er mere end én ejer af et selskab. Aftalen regulerer alene forholdet mellem disse ejere og er ikke bindende for selskabet selv. Aftalen omhandler bl.a., hvem der træffer beslutninger i selskabet, og hvad der skal ske, hvis der opstår uenigheder mellem ejerne.
 • Ejerbog
  Ejerbogen er en oversigt over alle kapitalejere i et selskab og deres respektive kapitalandele.
 • Vedtægter
  Et selskabs vedtægter indeholder regler for selskabet, herunder selskabets formål, selskabets kapital mv. Der er bl.a. krav om, at et selskab under stiftelse skal registrere et sæt vedtægter, lige såvel som et stiftelsesdokument og ejerbog, for at blive registreret af Erhvervsstyrelsen. Du kan finde en samlet pakke med stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog på vores forside under "Selskabsret".
 • Øvrige aftaler

  Vælg sprog
 • Aftale om deltagelse i advisory board
  En aftale om deltagelse i et advisory board i et selskab er en aftale mellem selskabet og advisory board-medlemmet, om vilkårene for advisory board-medlemmets arbejde for selskabet.
 • Aktivoverdragelsesaftale
  En aktivoverdragelsesaftale regulerer vilkårene for, overdragelse af aktiver fra en sælger til en køber.
 • Bestyrelsesmedlemsaftale
  En bestyrelsesaftale er en aftale mellem en virksomhed og en person, der fungerer som bestyrelsesmedlem i virksomheden. Aftalen regulerer forholdet mellem selskabet og bestyrelsesmedlemmet.
 • Royaltyaftale
  Denne royaltyaftale er en aftale, der regulerer udnyttelsen af intellektuelle rettigheder til værker til brug i et spil samt betalingen af royalties mellem hhv. en ophavsmand og den virksomhed, der erhverver rettighederne.
 • Aftale om overdragelse af immaterielle rettigheder
  En aftale om overdragelse af immaterielle rettigheder regulerer forholdet mellem en rettighedshaver og en køber, når rettighedshaveren overdrager f.eks. patentrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder til et beskyttet værk.
 • Hemmeligholdelsesaftale (NDA)
  En hemmeligholdelsesaftale er en aftale, hvor parterne bliver enige om ikke at videregive fortrolige oplysninger, som de har delt med hinanden.
 • IP overdragelse
  Kommer snart
 • Work for work aftale
  Kommer snart
Sådan virker det
Find det ønskede dokument i listen og tryk på det sprog, som du ønsker dokumentet i. Klik på ”Opret” og start spørgeguiden. Når de guidede spørgsmål er udfyldt godkendes besvarelserne i et samlet overblik. Du kan gennemgå og godkende besvarelserne inden du downloader dit dokument.
Kvalitet er afgørende!
Et dokument er ikke bare et dokument. Vi gør det muligt for dig at udarbejde komplekse dokumenter i en høj kvalitet. Hurtigt og nemt!
Guidede spørgsmål
Vores spørgeguide indeholder en lang række information, der sætter dig i stand til at forstå de enkelte spørgsmål og få dannet et dokument, som er relevant for lige præcis dig. Taster du forkert undervejs, kan du altid gå tilbage og rette dine besvarelser.
Høj sikkerhed
Alle data på agreements.dk sendes og opbevares krypterede vha. 256-bit SSL certifikater.

Kvalitet er afgørende!

Få de rigtige dokumenter der passer til netop din forretning – nemt og hurtigt!Opret dokument