Arbejder...
Stiftelsesdokument for ApS
Billede af Stiftelsesdokument for ApS
Når man ønsker at stifte et selskab, er det et krav, at man udarbejder et stiftelsesdokument, som skal sendes med til Erhvervsstyrelsen ved registreringen af selskabet. Der skal desuden også udarbejdes vedtægter og en ejerbog, som ligeledes skal medsendes til Erhvervsstyrelsen ved registreringen af selskabet. Find en samlet pakke med stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog på vores forside under "Selskabsret".
Gratis

Hvordan er anpartsselskaber reguleret, og hvad kendetegner dem?

 Anpartsselskaber er reguleret af selskabsloven og kendetegnes ved:

  • Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
  • Som ejer hæfter du som udgangspunkt ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser – ud over med de værdier, der er indskudt i selskabet
  • Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
  • Selskabet skal have en ledelse
  • Selskabet kan have en eller flere ejere. 

Når selskabet er registreret, får det et CVR-nummer. Samtidig skal selskabet have en digital postkasse i Digital Post, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende mails til selskabet. 

 

Kan man stifte et anpartsselskab alene, eller skal man være flere?

Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan være såvel en fysisk person som et selskab, f.eks. et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Selskabet skal føre en oversigt over alle ejere (ejerbog). Desuden har du pligt til at registrere oplysninger på Virk Indberet, om det er personer eller selskaber, der ejer selskabet.

På Virk Indberet skal du også registrere selskabets legale ejere, som er personer eller selskaber, som har mindst 5 % ejerskab eller stemmerettigheder. Du skal også registrere, om selskabet har reelle ejere. Reelle ejere er personer, der direkte eller indirekte har mindst 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det kan også være anden afgørende kontrol, som f.eks. vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Du kan få mere information om registrering af ejerforhold her

 

Er der krav om kapital ved stiftelse af et anpartsselskab?

Ja, der er et krav om kapitalindskud ved stiftelse af et anpartsselskab. Der skal indskydes en selskabskapital på mindst 40.000 kr.

 

Hæfter ejere personligt for et anpartsselskab?

Som ejer af et anpartsselskab hæfter du som udgangspunkt ikke personligt for, at selskabet opfylder sine forpligtelser over for andre.

 

Hvordan er en ledelse sammensat i et anpartsselskab?

Et anpartsselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd.

 

Skal et anpartsselskab udarbejde en årsrapport?

Små selskaber kan fravælge revision på den ordinære generalforsamling, såfremt betingelserne for fravalg er opfyldt. For andre selskaber gælder det, at ledelsen skal udarbejde en årsrapport ud fra selskabets bogføring/regnskabsmateriale, der skal godkendes på en generalforsamling og herefter digitalt indsendes til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten, så oplysninger om selskabets økonomi bliver offentligt tilgængelige. Selskabets årsrapport skal som udgangspunkt revideres af en revisor.

 

Bliver ejere af et anpartsselskab beskattet personligt?

I et anpartsselskab sker beskatningen i selskabet og ikke hos ejerne, og skatten beregnes efter selskabsskattereglerne. Selskabet skal som hovedregel registreres for moms og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra SKAT.

Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel, skal du betale udbytteskat.

Gratis