Arbejder...
Handelsbetingelser
1. Baggrund
1.1Disse betingelser (herefter ”Betingelserne”) beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for ethvert køb, som du eller den virksomhed, du repræsenterer (herefter ”Kunden”), foretager via http://agreements.dk eller subdomæner (herefter ”Kontraktmaskinen”).
1.2Kontraktmaskinen udbydes af virksomheden Kontraktmaskinen ApS, CVR-nr. 37930024, Kongens Nytorv 28, 2., 1050 København K (herefter ”Virksomheden”).
1.3Virksomheden driver ikke advokatvirksomhed, er hverken omfattet af reglerne for advokatvirksomhed eller underlagt Advokatrådets tilsyn.
2.Ydelserne
2.1Kontraktmaskinen er en online-service, hvor Kunden ved at besvare en række spørgsmål kan danne et eller flere juridiske dokumenter (herefter ”Ydelserne”).
2.2Ydelserne er alene henvendt til virksomheder (Business-to-Business) og Virksomheden tilbyder ikke handel med forbrugere.
3.Aftaleindgåelse
3.1Ved brug af Kontraktmaskinen accepterer Kunden Betingelserne.
3.2Kunden skal registrere sig med en e-mailadresse samt vælge et password. Kunden har pligt til at sørge for, at passwordet ikke eksponeres over for tredjepart.
3.2.1I tilfælde af Kunden glemmer sit password, er der en funktion på Hjemmesiden, hvor Kunden kan få tilsendt et nyt password.
3.3Personoplysninger behandles i øvrigt henhold til Virksomhedens privatlivspolitik.
4.Opbevaring og transmission af data
4.1Juridiske dokumenter er tilgængelige til download i 3 måneder fra købet.
4.2For at undgå uautoriseret adgang til Kontraktmaskinen har Virksomheden implementeret en række relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Transmission af oplysninger via Hjemmesiden er beskyttet ved hjælp af en stærk SSL-kryptering, men Kunden skal være opmærksom på, at ingen transmission af oplysninger over internettet eller elektronisk opbevaring af dokumenter er 100 % sikker.
4.3Kunden er selv ansvarlig for at tage backup af sine juridiske dokumenter.
5.Priser og betalingsbetingelser
5.1Priserne oplyses i danske kroner og er inklusive moms.
5.2Kunden kan betale med de betalingsmidler der fremgår af Kontraktmaskinen.
5.3Betaling håndteres via en anerkendt og godkendt betalingsleverandør. Enhver overførsel og lagring i betalingssystemet af Kundens kortdata, sker i krypteret form.
5.3.1Virksomheden tager intet betalingsgebyr ved betaling med MobilePay.
5.3.2Ved betaling med VISA eller MasterCard pålægges et gebyr på 1,45 % (minimum DKK 0,60) ved betaling med kort udsted i Danmark og på 2,75 % (minimum DKK 1,85) ved betaling med udenlandsk udstedte kort.
5.3.3Betaling er endvidere underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Kunden betaler alle gebyrer som egen kortudsteder opkræver.
5.4Hvis der ikke kan trækkes betaling fra Kundens betalingskort, vil beløbet blive opkrævet via faktura på den registrerede e-mailadresse.
5.5Ved manglende betaling er Virksomheden berettiget til at kræve rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
6.Levering
6.1Efter køb og registrering har Kunden adgang til sine juridiske dokumenter på Kontraktmaskinen.
7.Ansvar samt begrænsninger i ansvar
7.1Med de begrænsninger der er fastsat i Betingelserne, er Virksomheden erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Virksomhedens ansvar kan dog beløbsmæssigt ikke overstige det beløb, som Kunden har betalt for den Ydelse eller mangel på samme, der udløser ansvaret.
7.2Ydelserne er afhængige af Kundens input og valg til at danne et eller flere dokumenter, hvorfor Virksomheden ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle fejl i Kundens input og valg.
7.3Ydelserne er af generel karakter og hverken Ydelserne eller øvrigt indhold på Kontraktmaskinen kan erstatte konkret juridisk rådgivning. Kunden anbefales derfor altid at søge konkret juridisk rådgivning hos en advokat forud for indgåelse af aftaler eller anvendelse af juridiske dokumenter.
7.4VVirksomheden er ikke en part i aftaler, som Kunden indgår med tredjemand og påtager sig intet ansvar for anvendeligheden eller validiteten af sådanne aftaler.
7.5Lovgivningen ændrer sig konstant og selvom Virksomheden løbende arbejder på at forbedre og opdatere Ydelserne i forhold til relevant lovgivning, påtager Virksomheden sig intet ansvar for, at Ydelserne efterlever krav i nuværende eller fremtidig lovgivning.
8.Behandling af personoplysninger
8.1For Virksomhedens behandling af personoplysninger på vegne af Kunden er aftalt følgende:
8.1.1Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (herefter ”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.
8.1.2Virksomheden skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling, yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Virksomhedens overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.
8.1.3Virksomheden skal have ret til, for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger, mod at Virksomheden ved påtænkt skifte af en underleverandør eller ved anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte, så Kunden kan nå at komme med indsigelser mod den påtænkte ændring.
8.1.4Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.
8.1.5Virksomheden må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller til en underleverandør som ikke har tiltrådt EU-US Privacy Shield aftalen.
8.1.6Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Virksomheden kan opfylde indgåede aftaler med Kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Virksomheden.
8.1.7Hvis Kunden ikke instruerer Virksomheden om andet, så er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem Parterne er endeligt ophørt.
8.1.8Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Virksomheden behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Virksomheden herom.
9.Ændringer
9.1Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre og opdatere Betingelserne.
10.Spørgsmål og klager
10.1Såfremt du har spørgsmål eller klager kan du henvende dig per e-mail på contact@agreements.dk.
11.Lovvalg og værneting
11.1 Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret i første instans.